Back

ระบบแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้ารั่ว Leakage Current Alert System

        จากสภาวะในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในขณะนี้ ได้ประสบปัญหาจากสถานการณ์ อุทกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ และปัญหาที่เกิดตามมาคือ การเสียชีวิตจากเหตุไฟฟ้ารั่วในช่วงนํ้าท่วม ซึ่งเป็นอันตรายที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุด และมักเกิดขึ้นในที่พักอาศัยของเรา ดังนั้น จึงมีแนวคิดสร้างระบบที่สามารถป้องกันเราจากอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วได้ และยังสามารถแจ้งเตือนเหตุได้ด้วย


โครงสร้างของระบบ

รูปชิ้นงานต้นแบบ
หลักการและขั้นตอนการทำงานของระบบ

หลักการทำงาน

        ระบบแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้ารั่วนี้จะทำการวัดค่าของกระแสไฟฟ้าที่ไหลเข้าและออกจากโหลด หากมีผลต่างที่มากกว่าหรือเท่ากับค่าที่กำหนดไว้ ( 30 mA) ระบบนี้จะทำการตัดกระแสไฟฟ้าให้กับโหลด พร้อมส่งข้อความเตือนไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่

ขั้นตอนการทำงานของระบบ

  1. Sensor A จะทำการวัดกระแส สาย Line และ Neutron พร้อมกัน แล้วส่งค่ากระแสที่วัดได้ไปยัง Controller

  2. Sensor B จะวัดกระแส สาย Line แล้วส่งค่ากระแสที่วัดได้ไปยัง Controller

  3. Controller จะประมวลผล Sensor B แล้วส่งไปยัง Monitor เพื่อแสดงค่ากระแสที่ไหลผ่านโหลด ส่วนค่าจาก Sensor A จะทำการประมวลผลค่าผลต่างของกระแส (กระแสรั่ว) แล้วส่งไปยัง Monitor หากค่าของกระแสรั่วมากกว่าหรือเท่ากับค่าที่กำหนดไว้ ระบบจะส่งค่าสัญญาณไปยัง Circuit Breaker  เพื่อตัดค่ากระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้โหลดและสั่งให้ GSM Board ส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังหมายเลขโทรศัพท์ปลายทางที่กำหนดไว้


รูปแบบการแสดงผลการออกแบบและผลการทดสอบระบบ

        ระบบแจ้งเตือนกระแสไฟฟ้ารั่วที่นำเสนอนี้ได้ทำการออกแบบในส่วนของSensor A, Sensor B, Controller พร้อมทั้งโปรแกรม,  Circuit Breaker และ Monitor เมื่อทำการทดสอบการทำงานของระบบที่ได้ออกแบบ ระบบที่นำเสนอนี้สามารถแสดงค่ากระแส (current) ที่ไหลผ่านโหลด และ ค่ากระแสรั่ว (different)ได้ อย่างไรก็ตาม ค่ากระแสรั่วยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง  เมื่อเปรียบเทียบกับค่าที่วัดได้จากเครื่องมือวัดแบบมาตรฐาน ส่วนการแจ้งเตือนด้วยข้อความผ่าน GSM Board และค่าความคลาดเคลื่อนดังกล่าวนี้ จะได้ทำการแก้ไขต่อไปในภายหน้า


ปัญหาและแนวทางแก้ไข

  * สำหรับแนวทางการแก้ไขค่าความคลาดเคลื่อนดังกล่าวนี้ ในเบื้องต้น จะทำการสร้างวงจรเรียงกระแสเพิ่มเติม ทำหน้าที่เปลี่ยนค่ากระแสสลับที่ได้จาก Sensor A ให้เป็นไฟกระแสตรง เพื่อให้ง่ายต่อการประมวลของ Controllerจัดทำโดย
นายวิวัฒน์ ใบใหญ่ 
นายภูวนัย ผามะณี 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.วินัย ศิลารวม
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร