Back

โครงการวิจัยและพัฒนาแขนกล ร่วมกับ บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด Robotic Arm Platform for Seagate Technology (Thailand)ปัจจุบันแขนกลเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์หลักในขั้นตอนการผลิตในสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมแทบทุกรูปแบบ แขนกลจัดเป็นหุ่นยนต์ประเภทหนึ่ง ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีพละกำลังงานมากกว่า แม่นยำมากกว่า ปฏิบัติงานได้รวดเร็วกว่า อีกทั้งยังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหยุดพัก ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดย ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (MASI) และ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือวิจัยและพัฒนาแขนกลต้นแบบสำหรับใช้ในโรงงานผลิตของทางบริษัทฯ เน้นเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ตรงตามความต้องการจากทรัพยากรที่มีอยู่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวทันเทคโนโลยีที่พัฒนาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบโจทย์ทำงานในอุตสาหกรรม4.0ได้อย่างแท้จริง

โดยโครงการวิจัยและพัฒนาแขนกลดังกล่าวนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนาแขนกลต้นแบบเพื่อใช้สำหรับงานในบริษัทฯ เป็นแขนกลต้นแบบที่มีจุดหมุนมากถึง 7 จุด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใช้งานแขนกลให้มากยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับแขนกลที่มีอยู่ในท้องตลาด มีน้ำหนักเบาและสามารถใช้งานกับหุ่นยนต์ประเภทอื่นๆได้ ด้วยการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายที่มาตรฐาน ใช้พลังงานน้อยมีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งตามจุดต่างๆ ของโรงงานได้โดยง่าย รวมทั้งสามารถติดตั้งบนหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ไปตามจุดต่างๆ เพื่อนำแขนกลเข้าไปปฏิบัติงานได้อย่างไม่มีขีดจำกัด แขนกลสามารถยกน้ำหนักได้อย่างเหมาะสมกับวิธีการใช้งาน รวมทั้งมีความแม่นยำสูงเทียบเท่ากับแขนกลที่นำเข้าจากต่างประเทศ

องค์ความรู้ที่ได้จากการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยและพัฒนาจากโครงการดังกล่าวนี้ นับได้ว่ามีประโยชน์กับการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านแขนกลรวมทั้งด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก โดยคาดหวังว่าในอนาคตประเทศไทยจะสามารถผลิตแขนกลขึ้นใช้งาน รวมทั้งสามารถผลิตในเชิงพาณิช เทียบเท่ากับต่างประเทศได้ต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวนี้ได้ที่  http://www.mutlive.com อย่าลืมติดตามกันนะครับ


ผลงานโดย : ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน  Mahanakorn for Sustained Innovation, Research Centre (MASI)