Back

การลดของเสียในกระบวนการปั้มขึ้นรูป กรณีศึกษา : บริษัท ยูเนี่ยน โชจิรุชิ จำกัด Reduce Waste In The Forming Process Case Study of Union Zojirushi Co.,Ltd

         บริษัท ยูเนี่ยน โชจิรุชิ จำกัด เป็นผู้ผลิตกระติกน้ำสุญญากาศ อันดับต้น ๆ ของประเทศไทย จากการเข้าไปศึกษากระบวนการผลิต พบว่า มีของเสียในกระบวนการปั้มขึ้นรูปในสถานีงานที่ 3 และ สถานีที่ 4 เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นของเสียที่เกิดจากการใส่ชิ้นงานไม่ตรงตำแหน่ง จึงเป็นสาเหตุให้ดำเนินการแก้ไขขั้นตอนดังกล่าว โดยมีแนวคิดในการออกแบบอุปกรณ์ประคองชิ้นงาน เพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในการปั้มขึ้นรูป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดของเสียในกระบวนการปั้มขึ้นรูป 


การดำเนินการแก้ไขใช้แนวคิดจากหลักการ PDCA ,Pareto และCause and Effect Diagram

กระบวนการปั๊มขึ้นรูปมีขั้นตอนการทำงานทั้งหมด 15 ขั้นตอน โดยแทนด้วยสัญลักษณ์การปฏิบัติงานและการตรวจสอบชิ้นงาน ดังนี้การออกแบบอุปกรณ์ ใช้ขั้นตอนการออกแบบฟิกซ์เจอร์ ในหลักการ Tool Engineering โดยมีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วนดังรูปการวิเคราะห์ข้อมูล ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากปริมาณของเสียย้อนหลัง 3 เดือน โดยใช้กราฟ Pareto ซึ่งจะเห็นได้ว่าขอเสียที่เกิดจากการใส่ไม่ตรงมีปริมาณสูงที่สุด จึงทำการหาสาเหตุของปัญหาโดยใช้ Cause and Effect Diagram

จัดทำโดย 

นายธีระพงษ์ ศรีสุข  

นายจามร สุนันตา  

อาจารที่ปรึกษา : อาจารย์อุษาวดี อินทร์คล้าย

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร