Back

การวิเคราะห์หาสมการ Z-R เพื่อใช้ในการประเมินฝนของเรดาร์อมก๋อย

         เนื่องจากในสภาวะปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง และหนึ่งในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนก็ คือ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกี่ยวกับฝน ดังนั้นในการประเมินค่าปริมาณน้ำฝนในแต่ละพื้นที่ให้มีความถูกต้องนั้น ต้องประกอบด้วยขบวนการที่สามารถที่จะวิเคราะห์ความสลับซับซ้อนของปรากฏการณ์ฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาในครั้งนี้จึงได้นำเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลซึ่งก็คือ เรดาร์ตรววัดฝน เข้ามาใช้ในการตรวจวัดฝนร่วมกับสถานีวัดน้ำฝนที่ตั้งอยู่บนพื้นดิน โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษา : เพื่อวิเคราะห์หาสมการความสัมพันธ์ระหว่างค่าการสะท้อนกลับของเรดร์ (Z) และความเข้มฝน (R) ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการประเมินฝนของเรดาร์อมก๋อย
  • เรดาร์อมก๋อยของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นเรดาร์ Dual polarization (DP) แบบ S-band โดยมีรัศมีการตรวจวัดฝนที่ 240 กม.
  • พื้นที่ศึกษาลุ่มน้ำ กก น่าน ปิง วัง ยม สาละวิน โขงเหนือ แม่กลอง สะแกกรัง และเจ้าพระยา ที่อยู่ภายใต้รัศมีการตรวจวัดของเรดาร์อมก๋อย 240 กม.
  • ข้อมูลค่าการสะท้อนกลับของภาพเรดาร์ CAPPI ที่ระดับความสูง 2.5 กม. ที่ตรวจวัดได้จากเรดาร์อมก๋อย ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2560
  • ข้อมูลค่าการสะท้อนกลับของเรดาร์ชนิด UF files ที่ตรวจวัดได้จากเรดาร์อมก๋อย ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2560
  • ข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายชั่วโมงจากสถานีโทรมาตรอัตโนมัติของ สสนก. จำนวนทั้งหมด 120 สถานี  ตั้งแต่เดือน  มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ที่ตั้งอยู่ภายใต้รัศมีการตรวจวัด 240 กม. ของสถานีเรดาร์อมก๋อย