Back

การออกแบบและพัฒนารถยกมือหมุนอย่างง่าย สำหรับใช้ในแผนกเภสัชกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น



ขอบเขตของการแก้ปัญหา

  • สามารถยกลังน้ำเกลือขึ้นชั้นวางที่มีความสูง 1.5 m
  • สามารถยกลังน้ำเกลือที่มีมวลไม่เกิน 100 kg
  • สามารถเข็นและใช้งานได้ดีบนพื้นที่ราบ
  • มีขนาดพอเหมาะกับระดับชั้นวางเวชภัณฑ์และระยะทางเดินในห้องเวชภัณฑ์





การทดสอบโดยคณะผู้จัดทำ

         การทดสอบโดยคณะผู้จัดทำจะตรวจสอบสภาพการทำงานของรถยกมือหมุนหลายจุด ได้แก่ โครงสร้าง ระบบยก และการเคลื่อนที่ โดยมีการยกมวลสูงสุดถึง 100 กิโลกรัม จากตำแหน่งต่ำสุดถึงตำแหน่งสูงสุดเท่ากับ 1.5 เมตร ผลปรากฏว่า จำนวนรอบรอกมือหมุนเฉลี่ย 64 รอบ ใช้เวลาเฉลี่ย 45 วินาที ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงสรุปได้ว่า ทุกส่วนสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีตรงตามที่ได้ออกแบบไว้


การทดสอบโดยผู้ใช้งานคนอื่นจำนวนทั้งสิ้น 15 คน

หัวข้อที่ตรวจสอบ ได้แก่ 

  1. ลักษณะทางกายภาพของรถยกมือหมุน 
  2. หลักการใช้งาน 
  3. ภาพรวมเกี่ยวกับรถยกมือหมุน

          ผลการทดสอบค่อนข้างใกล้เคียงกับผลการทดสอบของคณะผู้จัดทำ กล่าวคือ จำนวนรอบรอกมือหมุนเฉลี่ย 64 รอบ ใช้เวลาเฉลี่ย 43.7 วินาที จากนั้นให้ผู้ทดสอบทุกคนกรอกแบบประเมิน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนความพึงพอใจ แล้วสรุปเป็นข้อมูลเชิงสถิติ จากผลการทดสองสรุปว่า ความพึงพอใจด้านลักษณะทางกายภาพของรถยกมือหมุน หลักการใช้งาน และภาพรวมเกี่ยวกับรถยกมือหมุน ได้คะแนนเป็น 2.66 2.65 และ 2.51 คะแนนตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยได้ 2.61 คะแนน จัดอยู่ในเกณฑ์ มีความพึงพอใจมาก


CDIO Project 2016/2: ขอขอบพระคุณแผนกเภสัชกรรมของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่


จัดทำโดย

นายอัฎศราวุธ ขําตา 

นายชัยสิทธิ์ สีสาคํา 

นายณัฏฐนันท์ จุงจิตตเมต 

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์คันธพจน์ ศรีสถิตย์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร