Back

การปรับปรุงประสิทธิภาพการถ่ายโอนความร้อนของระบบทางวิ่งร้อนในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

                         

 แม่พิมพ์ฉีดระบบดั้งเดิม: 2 & 3 Plates 

 1. เกิดเศษพลาสติกจาก Gate & Runner
 2. ค่าจ้างตกแต่งชิ้นงาน
 3. ค่าคัดแยกเศษ
 4. ค่าเครื่องบด-หลอมเศษ 
 5. ค่าคนคุมเครื่องบด-หลอมเศษ
 6. ค่าซ่อมบำรุงเครื่องบด-หลอมเศษ
 7. ค่าพื้นที่จัดเก็บเศษ (ถ้าเช่าโกดัง)
 8. ค่าขนส่งลำเลียงเศษ
 9. Cycle Time ยาว
 10. ต้นทุนการผลิตสูง
 11. Productivity ต่ำ


แม่พิมพ์ฉีดระบบใหม่ : Hot Runner

 1. ไม่เกิดเศษพลาสติกจาก Gate & Runner
 2. ค่าจ้างตกแต่งชิ้นงานจนถึงค่าขนส่งลำเลียงเศษจึงไม่เกิดขึ้น
 3. Cycle Time สั้นลง
 4. ต้นทุนการผลิตต่ำลง
 5. Productivity สูงขึ้น
 6. ไม่มีร่องรอยของ Gate เด่นชัด
 7. ควบคุมปริมาณและจังหวะการเติมเนื้อพลาสติกเหลวในแม่พิมพ์ได้ดีกว่าระบบเดิม
 8. ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสูงกว่าระบบเดิม
 9. การฉีดพลาสติกหลายสีทำไม่ง่ายนัก
 10. ต้องพิถีพิถันในการคัดเลือกวัสดุอย่างมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนความร้อน
 11. ช่างที่ควบคุมต้องใช้ความรู้เชิงฟิสิกส์และเชิงกลมากกว่าเทคนิคเดิม


ขอบเขตของปัญหา

 • ใช้ Software กลุ่ม CAE ช่วยในการวิเคราะห์การกระจายตัวของอุณหภูมิใน Nozzle 
 • ออกแบบช่องทางการไหลใหม่ เพื่อให้เกิดสมดุลทางความร้อนที่ทั่วถึงในชุด Hot Runner
 • ออกแบบส่วนประกอบของชุด Hot Runner เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนความร้อนในชุด Hot Runner
    
    CDIO Project 2017: ขอขอบพระคุณบริษัท ไทย ฮอต รันเนอร์ เซอร์วิส จำกัด    จัดทำโดย

    นายชญณิน จายะศักดิ์

นายวัชระ ยิ่งยืน

นายนพเดช หนูเทพย์

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์คันธพจน์  ศรีสถิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร