Back

หุ่นยนต์พ่นยาในแปลงอ้อย The robot spray herbicide in the sugarcane field

        ปัจจุบันวิวัฒนาการทางด้านหุ่นยนต์ได้ก้าวล้ำไปมากและได้ถูกนำมาพัฒนาใช้งานอย่างกว้างขวาง จึงทำให้หุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทในการทำงานกับชีวิตมนุษย์มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการศึกษาและพัฒนาทางด้านหุ่นยนต์เกิดขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยด้านการรับรู้ การประมวลผล และด้านการเคลื่อนไหว โดยนำมารวมกันเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาหุ่นยนต์เกิดขึ้นหลายรูปแบบ จึงคิดที่จะศึกษาและสร้างหุ่นยนต์พ่นยาในแปลงอ้อย ซึ่งนำความรู้ต่างๆ ที่ได้ศึกษามา นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยจะช่วยแบ่งเบาภาระของเกษตรกรในการฉีดพ่นยากำจัดวัชพืช ลักษณะของการทำงานของตัวหุ่นยนต์ คือหุ่นยนต์จะวิ่งไปตามแนวแปรงของต้นอ้อยเพื่อพ่นยากำจัดวัชพืช เนื่องจากปัจจุบันการฉีดพ่นยากำจัดวัชพืช จะต้องใช้คนสะพายถังน้ำยาขนาดความจุ 20 ลิตร เดินพ่นยากำจัดวัชพืชในแปลงอ้อย จึงนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์พ่นยาในแปลงอ้อยดังกล่าวมาใช้ ทำให้ลดการใช้แรงคนในการฉีดพ่นยากำจัดวัชพืช

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเรียนรู้ระบบโครงสร้างของหุ่นยนต์พ่นยาในแปลงอ้อย ต้นแบบ
  2. เพื่อศึกษาระบบการควบคุมหุ่นยนต์พ่นยาในแปลงอ้อย
  3. เพื่อศึกษาการทำงานและประยุกต์ใช้งาน ตัวรับรู้ (Sensor) ชนิดต่างๆ
  4. เพื่อศึกษาระบบการควบคุม  และการเขียนโปรแกรมควบคุมต่างๆ


 

รูปที่ 1 การออกแบบและวางตำแหน่งอุปกรณ์ของหุ่นยนต์


รูปที่ 2 ลักษณะการติดตั้งล้อตะขาบหุ่นยนต์


รูปที่ 3 ส่วนการขับเคลื่อนหุ่นยนต์


รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ของความเร็วรอบมอเตอร์

สรุปผลการทดลอง

         หุ่นยนต์สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปตามแนวแปลงอ้อยได้ในระบบอัตโนมัติพร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนระบบต่างๆเช่น น้ำยาที่ใช้พ่นในแปลงหมด และสามารถที่จะทำงานได้เป็นอย่างน้อย 1 ชั่วโมง


จัดทำโดย

นายสุรศักดิ์ กุลวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม 

อาจารย์ที่ปรึกษา :  อาจารย์ณัฐพงศ์ แพน้อย

สถาบันนวัตกรรมมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร