Back

การศึกษาปัญหาและปรับปรุงระบบในการดำเนินงานด้านการส่งออกสินค้า กรณีศึกษา : บริษัท ABC จำกัด

          จากการศึกษาโครงสร้างและการทำงานของบริษัทABC พบว่าปัญหาที่เกิดภายในบริษัทนั้นเกิดจากความผิดพลาดระหว่างการส่งข้อมูลจาก Server หลักมายังระบบ Access Control มีความล่าช้าในการโหลดสินค้าเพื่อส่งออกทำให้เพื่อสแกน ทำให้เมื่อสแกนสินค้าเกิดเป็นโค้ด "Over" ขึ้น ซึ่งโค้ดที่เกิดหมายถึงมีข้อมูลของสินค้า และไม่สามารถแยกประเภทของสินค้าได้ว่าเป็นแบบโค้ด Formality หรือ Express เมื่อสินค้าที่เกิดโค้ด "Over" ถูกปล่อยออกไปแล้วจะทำให้เกิดปัญหาส่งออกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากร ทำให้ไม่มีใบขนส่งสินค้าออก ส่งผลกระทบให้ลูกค้าไม่มีใบขนสินค้าไม่สามารถขนสินค้าออกได้ ทางบริษัทจึงต้องรับหน้าที่ในการออกค่าจ่ายออกใบขนย้อนหลังให้กับลูกค้าใหม่ ดังนั้นผู้จัดทำจึงติดแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยการปรับปรุงและดีไซน์ฐานข้อมูลใหม่ เพื่อขจัดการเกิดโค้ด "Over" ของสินค้าที่เป็น Formality และช่วยแยกสินค้าที่เป็น Express ที่เกิดโค้ด "Over" ออกมาเพื่อหากระบวนการป้องกันไม่ให้เกิดสินค้าที่ไม่มีใบขนออก