Back

การออกแบบพัฒนาอุปกรณ์กันชนทางแยกโดยใช้โฟม EPS เป็นอุปกรณ์ดูดซับพลังงาน Design of Junction Crash Cushion with EPS as an Energy Absorbing Unit

        อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณ Gore Area ของทางแยกเป็นอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูง และมักมีการเสียชีวิตเกิดขึ้น วิธีการป้องกันและแก้ไข มีหลายมาตรการณ์ด้วยกัน แต่หากเป็นบริเวณทางแยกที่มีพื้นที่จำกัด หรือ รูปแบบที่มีอันตรายมาก การติดตั้ง Crash Cushion เพื่อลดความรุนแรงของอุบัติเหตุก็เป็นสิ่งที่จำเป็น

         แต่ Crash Cushion มีราคาแพงและต้องนำเข้า ประเทศไทยยังไม่มีการออกแบบคิดค้นอุปกรณ์ชนิดนี้ เพราะฉะนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงได้ทำการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ดูดซับพลังงานให้ได้มาตรฐานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดสร้าง ลดต้นทุนในการผลิต และสามารถลดความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุได้จริง


           คณะผู้วิจัยได้ทำการการออกแบบอุปกรณ์กันชนทางแยก โดยใช้ AutoCAD และ Google Sketch Up ในการเขียนแบบ และวิเคราะห์อุปกรณ์กันชนที่ออกแบบโดยใช้การวิเคราะห์เชิงทฤษฎีและทำการทดสอบอุปกรณ์ดูดซับพลังงานการชนด้วยเครื่อง UTM (Universal Testing Machine) โดยใช้ โฟม EPS เป็นวัสดุดูดซับพลังงานในการชน

           จากการทดสอบโฟมแท่ง เลือกใช้ที่ความหนาแน่น 2 ปอนด์/ลบ.ฟุต สามารถรับแรงกดได้ 149.717 กก./แท่ง เมื่อนำมาประกอบเป็นชุดวัสดุดูดซับพลังงานแล้ว มีโฟม จำนวน 24 แท่งในชุด จากการทดสอบสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 2,598 กก./ชุด และได้จัดสร้างแบบจำลองอุปกรณ์กันชนดังรูป


จัดทำโดย

นายสิทธิชัย  เกลี้ยงทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. วัชระ  สัตยาประเสริฐ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร