Back

การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 (The 9th National Conference of Industrial Operations Development 2018: CIOD 2018)หลักการและเหตุผล
     เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ตามหลักวิชาการ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไป โดยคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ดำเนินการเป็นเจ้าภาพครั้งที่ 9 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสยาม  และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


หลักการคัดเลือกบทความ
     ทุกบทความจะได้รับการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒ โดยวิธีการไม่เปิดเผยชื่อของผู้นำเสนอบทความ (Blind Peer Review) คณะกรรมการจะมีการตัดสินใจรางวัล "Best Paper Award" สำหรับบทความที่มีการนำเสนอภาคบรรยาย และต้องเป็นบทความที่มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผลงานที่มีความโดดเด่น โดยพิจารณาจากคะแนนการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ  และการตัดสินสุดท้าย ของคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการฯ


การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 
(The 9th National Conference of Industrial Operations Development 2018: CIOD 2018)

วัน-เวลาจัดงาน :       วันศุกร์ที่  11 พฤษภาคม  2561
สถานที่จัดงาน :        โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท23  กรุงเทพฯ


การตีพิมพ์
    บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์ใน Proceedings การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 (CIOD2018)
 

บทความที่มีผลงานดีเด่น จะมีโอกาสได้รางวัล "Best Paper Award" ประจำปี โดยคณะกรรมการตัดสินรางวัล และ บทความที่ผ่านการพิจารณาจะมีโอกาสได้รับการคัดเลือกตีพิมพ์ใน "วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร"

Important Dates​


Regiatration


ที่ปรึกษา

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเจตน์           จันทรังษ์                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร    
2. ดร.ชฎารัตน์                                         อนันตกูล                            รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คณะกรรมการดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ

1. ดร.สุวัจน์  
ด่านสมบูรณ์  ประธาน
2. อาจารย์ สิริรักษ์ภู่ริยะพันธ์ รองประธาน
3. อาจารย์กนกกาญจน์ขวัญนวล 
4. อาจารย์ ทิพย์สุดาไตรยราช 
5. อาจารย์ กิตติคุณนิมิตแสงเทียน 
6. อาจารย์ ชิดชนกอัจฉริยนิติ 
7. อาจารย์ พิชญาตันติอำไพวงศ์ 
8. อาจารย์ ภิญญดาเกษตรภิบาล 

 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภักตร์ศิริโท 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นสุมลบุนนาค 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรศรียากูล 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วนิดานรเศรษฐ์โศภน 
5. ดร.ชยงการภมรมาศ 
6. ดร.สุวัจน์ ด่านสมบูรณ์  
7. ดร.กาญจนาภรณ์พลประทีป         
8. ดร.รุ่งศักดิ์ ศิวาวัญ 
9. ดร.สุรีรักษ์วงษ์ทิพย์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์พรหมบัญพงศ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบุญตั้งวโรดมนุกูล 
3. ศาสตราจารย์ ดร.อาษาประทีปเสน 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจสมบูรณ์วิวัฒน์ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.บวรโชคผู้พัฒน์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัยโขมพัตราภรณ์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบุญเจริญวิไลศิริ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันทนาอุดมศักดิกุล 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจมานเตียวัฒนรัฐติกาล 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มงคล สีนะวัฒน์ 
11. ดร.ช่อแก้วจตุรานนท์ 
12. ดร.ไพบูลย์ช่วงทอง 
13. ดร.ศุภฤกษ์บุญเทียร 
14. ดร.อุษณีษ์คำพูล 
15. อาจารย์เจษฎาจันทวงษ์โส 
16. อาจารย์สุจินต์ธงถาวรสุวรรณ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรรัตน์ธีระวราพฤกษ์ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัยวงษ์ทัศนีย์กร 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอจิตรหอมรสสุคนธ์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์มุตตามระ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ภาระราช 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทกฤษณ์ยอดพิจิตร 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. ยุทธชัยบรรเทิงจิตร 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถกรเก่งพล 
4. รองศาสตราจารย์ สมเกียรติจงประสิทธิ์พร 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดชวุฒิพรพันธ์ 
6. รองศาสตราจารย์ วันชัยแหลมหลักสกุล 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุศลพิมาพันธุ์ศรี 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยธัชเผือกสามัญ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสารอินทรกำธรชัย 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดาอัศวรุ่งแสงกุล 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมพรเขมาวุฆฒ์ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์มีถม 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัยรุ่งเรืองอนันต์ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชายอัศดรศักดิ์ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ไพศาลภาณุมาศ  
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชายพรชัยวิวัฒน์  
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ชุมภู 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกพรศรีปฐมสวัสดิ์ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชวาลชินวิกัย 
20. ดร.สิรวิชญ์สว่างนพ 
21. ดร.ธราธรพชรฐิติกุล 
22. อาจารย์ณฤทธิ์ศักดิ์ตันติทิพย์วรรณ 
23. อาจารย์สงกรานต์บางศรัณย์ทิพย์ 
24. อาจารย์อัครเสมรบุณย์ 
มหาวิทยาลัยสยาม  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัยริจิรวนิช 
2. อาจารย์ชาณิดาพิทยานนท์ 
3. อาจารย์ณัฐพลแดนเขต 
4. อาจารย์ธนารักษ์หีบแก้ว 
5. อาจารย์ธัชณนท์บุณยมานนท์ 
6. อาจารย์ปุณยิศาคืนดี 
7. อาจารย์อัมรินทร์วงศ์เศรษฐี 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณชัยกัลยาศิริ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพรพิมพ์สกุล 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพลยวงใย 
4. ดร.เชาวลิตหามนตรี 
5. ดร. นิรันดร์พิสุทธอานนท์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิลวรรณชุ่มฤทธิ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์คงประเสริฐ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิลดาหวังพานิช 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รติรัตน์กิตติปัญญาพัฒน์ 
5. ดร.พงษ์เพ็ญจันทนะ 
6. ร้อยโท ดร.รัฐวุฒิวงษ์วิทย์ 
7. ดร.วราธรปัญญางาม 
8. ดร.วุฒินันท์นุ่นแก้ว 
9. ดร. ศุภัชญาโชตยะกุล 
10. ดร.สิรเดชชาตินิยม

Contact Us

สาขาการจัดการอุตสาหรกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

Mobile : 0825750728 Office : 02-988-3666 ต่อ 2125 Fax : 0-2988-3655 ต่อ 2122

Email : 9thciod2018@gmail.com  Website : www.ciod2018.com  Facebook : 9thciod2018