Back

การเตรียมและศึกษาลักษณะของเชื้อเพลิงผสมอัดเม็ดจากของเสียอุตสาหกรรมกระดาษ (Preparation and characterization of mixed fuel pellets from industrial wastes Papers)

บทนำ

ในแต่ละปีโรงงานอุตสาหกรรมจะมีกากของเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากบางครั้งก็กำจัดไปโดยเปล่าประโยชน์ โดยที่ของเสียหลายประเภทมีศักยภาพในการนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยการนำวัสดุเศษเหลือใช้ กากของเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้มาใช้เป็นเชื้อเพลิง และเป็นการลดจำนวนเศษวัสดุให้มีจำนวนน้อย เช่น การนำของเสียที่ได้มาขึ้นรูปหรืออัดเม็ดเพื่อตรวจสอบว่าของเสียทางอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นสามารถให้คุณสมบัติในการเป็นเชื้อเพลิงได้หรือไม่ ตัวอย่างของเสียในโรงงานอุตสาหกรรมที่นำมาเป็นเชื้อเพลิงได้ เช่น ปาล์มน้ำมัน ฟางข้าว ชานอ้อย ซังข้าวโพด กะลามะพร้าว ขยะอินทรีย์  และกระดาษ เป็นต้น  การนำวัสดุมาอัดเม็ดขึ้นรูปมีข้อดีคือสามารถนำของเสียในอุตสาหกรรมกลับมาใช้ให้เกิดคุณภาพ สะดวกในการขนส่ง ง่ายต่อการเก็บรักษา สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะนำของเสียจากอุตสาหกรรมแต่ละชนิดมาอัดเม็ดแล้วนำไปเป็นเชื้อเพลิงโดยตรง ยังมีงานวิจัยส่วนน้อยที่จะนำของเสียหลายชนิดจากอุตสาหกรรม โดยนำของเสียหลายชนิดที่เกิดขึ้นนำมาผสมกันแล้วอัดเม็ดเป็นเชื้อเพลิงอัดเม็ดร่วม ในงานวิจัยนี้จึงนำของเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษ ที่มีของเสีย 4 ชนิดคือ กระดาษตาไก่ กระดาษสี กากตะกอนจากโรงงาน และกระดาษเคลือบฟิล์มนำมาอัดเม็ดรวมกันและตรวจสอบคุณสมบัติต่างของเม็ดเชื้อเพลิงให้ตรงกับมาตรฐานที่กำหนด

โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำของเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมกระดาษนำกลับมาใช้ประโยชน์โดยไม่เสียมูลค่าในการกำจัดทิ้งหรือฝังกลบ โดยการอัดเม็ดเพื่อทำเป็นเม็ดเชื้อเพลิงของเสียอุตสาหกรรมที่นำมาศึกษาประกอบด้วยของเสีย 4 ชนิดคือ กระดาษตาไก่ กระดาษสี กากตะกอนจากโรงงานและกระดาษเคลือบฟิล์ม เพื่อนำไปตรวจสอบ ปริมาณค่าความร้อน ปริมาณความชื้น ความหนาแน่น ปริมาณเถ้า เพื่อดูว่าสัดส่วนแบบใดเหมาะสมที่จะนำมาเป็นเชื้อเพลิงอัดเม็ด

 


อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

ดร.นริศรา อินทรจันทร์ 

อาจารย์ ธรรมนูญ อุดมมั่น


จัดทำโดย

นางสาวทิพวรรณ บัวเพชร 

นางสาวศศิธร ศรีจรุง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร