Back

การศึกษาการทดสอบความแข็งแรงของเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็นด้วยคานคอมโพสิต (Experiment study of the strength of cold formed steel composite beam)


โครงงานวิศวกรรมนี้เป็นการทดลองศึกษาความแข็งแรงของคานคอมโพสิต ด้วยเหล็กขึ้นรูปเย็นหน้าตัดรูปตัวซี ซึ่งตัวอย่างทดสอบคานคอมโพสิตมีขนาดความกว้าง 2 เมตร ความยาว 4.5 เมตร และความหนารวม 25.20 เซนติเมตร โดยทำการทดสอบชิ้นตัวอย่างแบบ Full Scale น้ำหนักกระทำแบบ Four Points Load ด้วยชุดทดสอบ Strong Floor