Back

เครื่องอบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเครื่องอบผลิตภัณฑ์นี้จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้อบผลิตภัณฑ์ต่างๆทางการเกษตรให้อยู่ในรูปแบบแห้ง โดยใช้อบผลิตภัณฑ์ ประมาณ 40 – 70 องศา โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นตัวให้พลังานแก่แผงโซล่าเซลล์ ยังสามารถตั้งเวลาและอุณหภูมิ ได้โดยผู้ใช้ ในการวัดอุณหภูมินั้นเราใช้ตัวเทอร์มิสเตอร์เบอร์ TTC103 เป็นตัววัดอุณหภูมิที่อยู่ภายในตู้ และใช้มโคลคอนโทรลเลอร์ เบอร์ PIC16F1768 ในการควบคุมการทำงานของเครื่องอบผลิตภัณฑ์

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ประยูร  จวงจันทร์


จัดทำโดย

นายสพล  สุริโย

นายอภิวัฒน์  ประชานิยม


สถาบันนวัตกรรมมหานคร สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร