Back

แขนหุ่นยนต์ขนาดเล็กควบคุมด้วยเซ็นเซอร์วัดความเฉื่อย (A small scale robotic arm controlled by IMU sensor)

        


        แขนหุ่นยนต์สำหรับหยิบจับสิ่งของ ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่รับคำสั่งมาจากเซ็นเซอร์วัดความเฉื่อยที่ติดอยู่บนถุงมือ โดยแขนหุ่นยนต์จะขยับไปตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้

 

ผลการทดสอบ

        แขนหุ่นยนต์ที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้ตามความเคลื่อนไหวของมือผู้ใช้ สามารถยกและเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีน้ำหนักไม่เกิน 300 กรัมได้

 ประโยชน์/การประยุกต์ใช้

  1. สามารถนำไปใช้งานในพื้นที่ที่คนไม่สามารถเข้าไปได้ หรืองานที่อาจทำให้เกิดอันตราย เช่น งานเกี่ยวกับสารเคมี
  2. สามารถนำแนวคิดไปพัฒนาการควบคุมอุปกรณ์อื่นๆได้

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

ดร.ปนันท์  โพธิพันธุ์ทอง


ผู้จัดทำโครงงาน

นายขจรพงษ์ พู่ภมรไกรภพ

นายพสธร  สัตยะคำ


สถาบันนวัตกรรมมหานคร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร