Back

9 สาขาด้าน IT ที่จะไม่ทำให้คุณตกงานทั้งในยุคนี้และอนาคต


1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

สาขาโดยตรงของสายงานด้านไอทีแทบทุกประเภท เรียนเกี่ยวกับการเขียนโค้ด (Coding) การพัฒนาโปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในส่วน Network Software และ Hardware

อาชีพที่รองรับ คือสายงานด้านไอทีแทบทุกอย่าง เช่น โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล เจ้าหน้าที่เทคนิค หรืองานผู้เชี่ยวชาญระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 

2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเบื้องต้น ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น กราฟิก และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสาขานี้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันมากเช่นกัน

อาชีพที่รองรับ เช่น นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านสารสนเทศ นักพัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น

*ที่ MUT มีสอนที่คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

3 สาขาเกมและสื่ออินเทอร์แอคทีฟ (Game and Interactive Media) 

สาขาที่ผสมผสานทั้ง วิทยาการคอมพิวเตอร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบเกมและมัลติมีเดีย เน้นเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวและกราฟิก โดยใช้เครื่องมือทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

อาชีพที่รองรับ คือ นักพัฒนาเกม ผู้เชี่ยวชาญเกมเอนจิ้น โปรแกรมเมอร์สำหรับเกม นักออกแบบเกม นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก นักออกแบบเว็บไซต์ รวมไปถึงอาชีพในวงการผลิตภาพยนตร์ วงการโฆษณา วงการสื่อสารมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชน

 

4 สาขาสารสนเทศการแพทย์ (Medical Informatics)

สาขาที่จะได้เรียนทั้งวิชาด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข วิชาหลักๆ ที่จะได้เรียนคือการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ด้านการแพทย์ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์

อาชีพที่รองรับ เช่น นักวิเคราะห์ภาพถ่ายทางการแพทย์ นักวิเคราะห์ระบบด้านการแพทย์และโรงพยาบาล นักพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการแพทย์และโรงพยาบาล ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลด้านการแแพทย์และโรงพยาบาล ผู้ประสานงานโครงการด้านการแพทย์และโรงพยาบาล รวมทั้งอาชีพที่เกี่ยวข้องอย่าง นักเวชระเบียน นักเวชสถิติ เป็นต้น

 

5 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)

สาขาที่เรียนเกี่ยวกับการนำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงานด้านธุรกิจและการจัดการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและระบบ สำหรับใช้ในการวางแผนการบริหารองค์กร

อาชีพที่รองรับ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support) เจ้าหน้าที่ฝ่าย E–Learning เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เป็นต้น

*ที่ MUT มีสอนที่คณะบริหารธุกิจ

 

6 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

เป็นสาขาหลักทางด้านไอที ที่เน้นการเรียนในเรื่องการออกแบบ การสร้าง ทดสอบ วิเคราะห์ จนถึงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอุปกรณ์ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูล อาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือ วิศวกร

*ที่ MUT มีสอนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

7 สาขาวิศวกรรมเครือข่ายและความปลอดภัย (Network Engineering and Security)

เรียนเจาะลึกเกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การออกแบบเครือข่าย การดูแลและจัดการระบบเสมือนจริง ความมั่นคงปลอดภัยในเทคโนโลยีเครือข่าย รวมไปถึงการพัฒนาโปรแกรมบนเครือข่าย ซึ่งปัจจุบันสาขานี้ถือเป็นสายงานใหม่ที่สำคัญและเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาดงานในยุคดิจิทัล

อาชีพที่รองรับ คือ วิศวกรเครือข่าย ผู้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วิศวกรควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ นักบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย

*ที่ MUT มีสอนที่คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

8 สาขาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย (Animation and Multimedia)

สาขาที่จะได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ สาขานี้จะได้รู้จักกระบวนการผลิตสื่อทางด้านมัลติมีเดีย สื่อแอนิเมชัน 2D 3D รวมทั้งการสร้าง Visual Effect และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ซึ่งรายละเอียดการเรียนและวิชาหลักๆ ของขึ้นอาชีพที่น้องๆ

อาชีพที่รองรับ คือ นักสร้างแบบจำลอง ศิลปินดิจิทัล นักออกแบบ Special Effect หรือ Visual Effect นักออกแบบคอมพิวเตอร์ นักออกแบบเว็บไซต์ นักออกแบบกราฟิก เจ้าหน้าที่ตัดต่อ VDO เป็นต้น

*ที่ MUT มีสอนที่คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

9 สาขากราฟิกดีไซน์ (Graphic design)

สาขานี้จะได้เรียนเกี่ยวกับแนวคิดและขั้นตอนการออกแบบ การจัดองค์ประกอบ การใช้สี การพิมพ์ เช่น งานถ่ายภาพ งานสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา 2D และ 3D และการใช้สื่อเครื่องมือต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานออกแบบกราฟิกได้

อาชีพที่รองรับ คือ นักออกแบบกราฟิค นักออกแบบเว็บไซต์ นักออกแบบนิทรรศการ และงานด้านการออกแบบที่เกี่ยวข้อง


Cr.admissionpremium