Back

9 เหตุผลทำไมควรเลือกเรียน MUT


1. ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมศาสตร์

- ได้รับการยอมรับและความร่วมมือทางวิชาการทั้งด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยอย่างใกล้ชิดทั้ง 13 สาขา

2. จบที่นี่การันตีอนาคตการทำงาน

- บัณฑิตที่จบจาก MUT มีสัดส่วนการได้งานทำมากกว่า 95% ในสายงานและอาชีพที่เป็นที่ยอมรับ

3. ม.เอกชนแห่งเดียวที่มีคณะสัตวแพทยศาสตร์

- หลักสูตรได้การรับรองจากสัตวแพทยสภา ทั้งสาขาสัตวแพทยศาสตร์และสาขาการพยาบาลสัตว์

4. ม.เอกชนที่มีศาสตราจารย์ถึง 4 คน

- อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตรจารย์ถึง 4 ท่าน เมื่อเทียบกับม.เอกชนทั่วประเทศ

5. มี ครูพันธุ์ใหม่ ที่เข้าใจเด็กรุ่นใหม่

- สอนด้วยแนวคิดที่ไม่ยึดติดในกรอบ ทำให้รูปแบบการเรียนการสอนเข้าใจง่ายขึ้น ส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์

6. มาตรฐานเทียบเท่า ม.รัฐบาล

- ม.เอกชนที่ กล้าสู้และพร้อมก้าวขึ้นแข่งขันบนเวทีเดียวกับ ม.รัฐบาล ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี

7. ปรับการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์

- นำการเรียนแบบ Active Learning มาใช้ ให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติควบคู่กันไปอย่างเหมาะสม

8. ตอบโจทย์ทุกสาย

- ไม่ว่าจะจบจากสายวิทย์,สายศิลป์,ปวช./ปวส. หรือเทียบโอน ก็เรียนได้เพราะเรามีหลักสูตรที่หลากหลายรองรับ

9. เข้าใจวัยทำงานที่ต้องการเรียนต่อ

- ที่ MUT เรามีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์เทียบโอน ที่ให้เรียน online/classroom วันเสาร์ และลง lab เรียนปฏิบัติการวันอาทิตย์ ไว้สำหรับวัยทำงานที่อยากเรียนแต่มีเวลาว่างน้อย